Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 28/ QĐ-HHXKLĐ

Hà Nội, ngày 17  tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Giúp việc gia đình

Trung Đông

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

           - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

            - Căn cứ công văn số 1827-QLLĐNN-TCCB, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia Ban thị trường Ả rập-Xê út;

          - Căn cứ Biên bản Hội nghị ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Thị trường Ả rập-Xê út;                 

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban thị trường giúp việc gia đình Trung Đông trên cơ sở tổ chức lại Ban thị trường Ả rập-Xê út và bổ nhiệm Lãnh đạo Ban gồm các ông, bà sau: 

1.     Trưởng ban:  Ông Nguyễn Trần Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long OSC;

2.    Phó trưởng Ban: Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3. Phó trưởng ban: Ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận An DMC;

4.   Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty CP hợp tác lao động VINACO;

5.     Ủy viên: Ông Đặng Văn Tuấn, Giám đốc chi nhánh  Công ty TNHH xuất khẩu lao động Bảo Sơn;

6.     Ủy viên: Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng – cung ứng nhân lực và XNK Thiên Ân ( TAMAX );

7.  Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trưởng đại diện Chi nhánh HITECO tại Hà Nội, Công ty CP TRAENCO.

 

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 02/QĐ-HHXKLĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường giúp việc gia đình Trung Đông và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

        Nơi nhận:                                                                 TM.BAN THƯỜNG VỤ

  • Như Điều 3( để thực hiện )                                               CHỦ TỊCH
  • Cục QLLĐNN( để phối hợp )
  • Lưu                              VPHH,                                                                 Doãn Mậu Diệp ( đã ký )

 

Scroll