Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 02  / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 01  năm 2019

 

           

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Ả rập Xê út

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ yêu cầu tăng cường chất lượng nhằm ổn định việc cung ứng lao động sang thị trường Ả rập Xê út, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình;

          - Căn cứ công văn số 1827-QLLĐNN-TCCB, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia lãnh đạo Ban thị trường Ả rập Xê út;

          - Theo đề xuất của Trưởng ban thị trường Ả Rập-Xê Út, ngày 02 tháng 01 năm 2019;

         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Ả rập Xê út, gồm các ông, bà sau:

 

1.     Trưởng ban : Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty VICA;

2.     Phó trưởng Ban : Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc-Tây Á-Châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3.     Phó trưởng ban : Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty GLOTECH;

4.     Phó trưởng ban : Ông Lâm Xuân Lộc, Tổng  Giám đốc Công ty Thiên Ân ( TAMAX );

5.     Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Trần Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty THANGLONG OSC;

6.     Ủy viên : Ông Nguyễn Văn Minh, CTHĐQT- TGĐ Công ty LEESCO ;

7.     Ủy viên : Ông Tạ Anh Thắng, Chủ tịch H ĐQT Công ty COLECTO., JSC

8.     Ủy viên : Ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận An;

9.     Ủy viên : Ông Nguyễn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty VINACO.

 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Ả Rập Xê út và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 3 ( qua email );

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp );

-          Lưu VPHH.

 

TM.BANTHƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

Scroll