Cập nhật: 14:33 - 03/01/2017

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2016

Năm 2016 có 126.296 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8,89% so với năm 2015 và vượt 26,29% so với kế hoạch năm đặt ra.

Công văn số 2308 /QLLĐNN-LĐ – CM, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi các doanh nghiệp đưa lao động sang làm...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll