Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

   
Cập nhật: 17/04/2020 11:09
Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Xem lịch sử tin bài

Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007). Hiệp hội đăng toàn văn Nghị định này để các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng.

Scroll