Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2019

   
Cập nhật: 08/04/2019 06:06
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2019 Xem lịch sử tin bài

Quý I năm 2019 có 32.343 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 20,96% so với Quý I năm 2018. Riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp đã cung ứng được 13.966 lao động, tăng 66,30% so với tháng 03 cùng kỳ năm trước.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Thị trường khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 31.074 người, chiếm tỷ trọng 96,07% tổng số đưa đi, tăng 22,62% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 10.976 người giảm 14,71% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 35,32% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm 33,94 % so với tổng số lao động đưa đi trong Quý 1 năm 2019, bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 3.658 người. Riêng tháng 03 Đài Loan tiếp nhận 5.807 người tăng 2,83 lần so với tháng 02 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản:19.056 người, tăng 67,08%  so với Quý I năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 6.352 người.Trong tháng 03 con số này là 7.141 người .

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc là 977 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 325 người. Quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tăng 44,74% so với cùng kỳ năm trước.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 44 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 15 người, giảm 29,03%  so với cùng kỳ năm trước.

 2. Thị trường khu vực Đông Nam Á

Có 216 lao động Việt Nam đi làm việc tại khu vực này, chiếm 0,66% tống số lao động đưa đi, giảm 22,85% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 191người, chiếm 88,42% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 22,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 64 lao động.

Thị trường Singapor tiếp nhận 15lao động, giảm 54,54% so với Quý I năm 2018.

3. Thị trường các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 390 lao động, chiếm 1,20% tổng số lao động đưa đi, giảm 26,55% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong Quý I các doanh nghiệp chỉ  cung ứng lao động cho năm thị trường đó là: Ả Rập Xê-Út: 284 người, giảm 34,41% so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 04 người và Cô Oét: 81người tăng 28,57% lần so với cùng kỳ năm trước, UAE 1 người và Ô Man 20 người

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 205 người, chiếm 0,63% tổng số lao động đưa đi, tăng giảm 41,59% so với Quý I năm 2018. Trong đó, duy nhất có thị trường Algieri tiếp nhận 205 lao động.

 4. Thị trường  khu vực Châu Âu

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 436 người, chiếm 1,35% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường CH Sip tiếp nhận 12 người, Rumania: 358 người, Bungari: 07 người, Hungari: 19 người, Belarut: 02 người và Ba Lan: 50 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

5. Thị trường khu vực khác

Tiếp nhận 22 người, chiếm 0,09% tổng số lao động đưa đi, trong đó Hoa kỳ tiếp nhận 08 người, Úc 1 người….

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 11.204 người, chiếm 34,64% tổng số lao động đưa đi.

Nếu trong Quý I có 24 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam (tăng 3 thị trường so với Quý 1 năm 2018), thì chỉ có 3 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 500 lao động trở lên bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bảnvà Hàn Quốc .

Tóm lại, trong Qúy I năm 2019, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam xếp theo thứ tự thị phần từ cao xuống thấp như sau: Đông Bắc Á, Khu vực Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Bắc phi và khu vực khác. Thị phần lao động lớn nhất  tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á. Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN, đặc biệt là hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản – Đây là hai thị trường hiện tiếp nhận lao động VN với quy mô lớn nhất, chiếm gần 97% tổng số lao động đi trong ba tháng qua. Đặc biệt so với quý 1 cùng kỳ năm trước thì quy mô cung ứng lao động sang Nhật Bản có sự gia tăng cao hơn quy mô lao động VN sang thị trường Đài Loan.

 Khu vực các nước Châu Âu có thị phần gia tăng và sự suy giảm quy mô lao động sang thị trường một số nước tại khu vực Trung Đông (UAE, Quatar) - là một thực trạng cần được nghiên cứu, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới với định hướng gia tăng hơn lao động cung ứng vào các thị trường này.

 

 Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Thị trường khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 31.074 người, chiếm tỷ trọng 96,07% tổng số đưa đi, tăng 22,62% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 10.976 người giảm 14,71% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 35,32% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm 33,94 % so với tổng số lao động đưa đi trong Quý 1 năm 2019, bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 3.658 người. Riêng tháng 03 Đài Loan tiếp nhận 5.807 người tăng 2,83 lần so với tháng 02 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản:19.056 người, tăng 67,08%  so với Quý I năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 6.352 người.Trong tháng 03 con số này là 7.141 người .

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc là 977 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 325 người. Quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tăng 44,74% so với cùng kỳ năm trước.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 44 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 15 người, giảm 29,03%  so với cùng kỳ năm trước.

 2. Thị trường khu vực Đông Nam Á

Có 216 lao động Việt Nam đi làm việc tại khu vực này, chiếm 0,66% tống số lao động đưa đi, giảm 22,85% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 191người, chiếm 88,42% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 22,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 64 lao động.

Thị trường Singapor tiếp nhận 15lao động, giảm 54,54% so với Quý I năm 2018.

3. Thị trường các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 390 lao động, chiếm 1,20% tổng số lao động đưa đi, giảm 26,55% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong Quý I các doanh nghiệp chỉ  cung ứng lao động cho năm thị trường đó là: Ả Rập Xê-Út: 284 người, giảm 34,41% so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 04 người và Cô Oét: 81người tăng 28,57% lần so với cùng kỳ năm trước, UAE 1 người và Ô Man 20 người

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 205 người, chiếm 0,63% tổng số lao động đưa đi, tăng giảm 41,59% so với Quý I năm 2018. Trong đó, duy nhất có thị trường Algieri tiếp nhận 205 lao động.

 4. Thị trường  khu vực Châu Âu

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 436 người, chiếm 1,35% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường CH Sip tiếp nhận 12 người, Rumania: 358 người, Bungari: 07 người, Hungari: 19 người, Belarut: 02 người và Ba Lan: 50 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

5. Thị trường khu vực khác

Tiếp nhận 22 người, chiếm 0,09% tổng số lao động đưa đi, trong đó Hoa kỳ tiếp nhận 08 người, Úc 1 người….

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 11.204 người, chiếm 34,64% tổng số lao động đưa đi.

Nếu trong Quý I có 24 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam (tăng 3 thị trường so với Quý 1 năm 2018), thì chỉ có 3 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 500 lao động trở lên bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bảnvà Hàn Quốc .

Tóm lại, trong Qúy I năm 2019, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam xếp theo thứ tự thị phần từ cao xuống thấp như sau: Đông Bắc Á, Khu vực Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Bắc phi và khu vực khác. Thị phần lao động lớn nhất  tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á. Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN, đặc biệt là hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản – Đây là hai thị trường hiện tiếp nhận lao động VN với quy mô lớn nhất, chiếm gần 97% tổng số lao động đi trong ba tháng qua. Đặc biệt so với quý 1 cùng kỳ năm trước thì quy mô cung ứng lao động sang Nhật Bản có sự gia tăng cao hơn quy mô lao động VN sang thị trường Đài Loan.

 Khu vực các nước Châu Âu có thị phần gia tăng và sự suy giảm quy mô lao động sang thị trường một số nước tại khu vực Trung Đông (UAE, Quatar) - là một thực trạng cần được nghiên cứu, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới với định hướng gia tăng hơn lao động cung ứng vào các thị trường này.

 

 

Scroll