Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:10
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 18 / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18  tháng 11  năm 2015

 

           

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HHXKLĐ, ngày 24-01-2014 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;

          - Căn cứ công văn số 1426-QLLĐNN-TCCB, ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia Ban thị trường Đài Loan;

          - Căn cứ yêu cầu của Hội nghị về công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, ngày 13-11-2015;

         

         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan, gồm các ông, bà sau:

 

1.     Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực Công ty TECHSIMEX;

Đt : 0913 232 199, email : nkthanh168@gmail.com

2.     Phó trưởng Ban : Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Đài Loan-Châu Mỹ, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Đt : 0912 070 652, email : nttnhung_0312@yahoo.com;

3.     Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội; Tổng Giám đốc Công ty VINAINCOMEX.JSC;

Đt : 0913 204 345, email : quanganh1568@yahoo.com.vn;

4.     Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Xuân Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Giám đốc Công ty đào tạo nghề và xuất khẩu lao động ( GAET );

Đt : 098 2238 369, email : nxquang80vn@yahoo.com;

5.     Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Công ty LETCO

Đt : 0985 321 976, email : trungnq@letco.vn;

6.     Ủy viên : Ông Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng giám đốc Công ty  HOANGLONG- CMS ;

Đt  : 0913 393 589, email : nguyendinhthamhl74@gmail.com;

7.     Ủy viên : Ông Nguyễn Hữu Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty TTLC ;

Đt : 0913093531, email : huuphongttlc@gmail.com;

8.     Ủy viên : Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Phó Tổng giám đốc công ty SIMCO-SONGDA;

 đt : 097 888 2588, email : thachsongda@gmail.com;

9.     Ủy viên : Ông Lưu Quang Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Việt Hà-Hà Tĩnh ( VIHATICO );

Đt : 098 889 3859; email : quangbinhvihatico@gmail.com;

10.  Ủy viên : Ông Lê Minh Đức, Phó Tổng giám đốc Công ty CTM( CTM Corp ) đt:  091 876 3518, email : minhduc2203@gmail.com;

11.  Ủy viên : Bà Lê Như Hoa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH hợp tác lao động quốc tế Hải Việt; đt :  0903258841; email: haiviet-xkld@hotmail.com.vn

 

Điều 2 : Quyết định này thay thế Quyết định số 02/QĐ-HHXKLĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Đài Loan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 3( qua email );

-         TT Doãn Mậu Diệp ( để b/c );

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp );

-          Lưu VPHH.

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

Scroll