Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:10
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 27/ QĐ-HHXKLĐ

Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

           - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

            - Căn cứ công văn số 1426-QLLĐNN-TCCB, ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia Ban thị trường Đài Loan;

          - Căn cứ Biên bản họp Ban lãnh đạo thị trường Đài Loan, ngày 13 tháng 11 năm 2020;                 

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan, gồm các ông, bà sau: 

1.     Trưởng ban:  Ông Trần Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Công ty TIC

2.    Phó trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Đài Loan-Châu Mỹ, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3. Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, UVBCH Hiệp hội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Nhân Ái

4.   Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội; Tổng Giám đốc Công ty VINAINCOMEX.JSC;

5.     Ủy viên: Ông Nguyễn Xuân Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Giám đốc Công ty đào tạo nghề và xuất khẩu lao động ( GAET );

6.     Ủy viên: Bà Trần Thị Lan, UVBCH Hiệp hội, Chủ tịch Công ty Futurelink

7.  Ủy viên: Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Công ty LETCO

8.     Ủy viên: Ông Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng giám đốc Công ty  HOANGLONG - CMS;

9.     Ủy viên: Ông Trần Quang Thanh, Tổng Giám đốc Công ty BM ;

10.  Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Tổng giám đốc công ty SIMCO-SONGDA;

11.     Ủy viên: Ông Ngô Thanh Hải, Tổng giám đốc công ty Trường Hải;

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 18/QĐ-HHXKLĐ, ngày 18 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Đài Loan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

        Nơi nhận:                                                                 TM.BAN THƯỜNG VỤ

  • Như Điều 3 (qua email)                                                       CHỦ TỊCH
  • Cục QLLĐNN
  • Lưu VPHH                                                                 

 

 

 

                                                                                                     Doãn Mậu Diệp

 

Scroll