BẢO TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI ÚC (Phần 2)

   
Cập nhật: 31/10/2013 10:24
Xem lịch sử tin bài

BẢO TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI ÚC (Phần 2)

Kỹ năng tối thiểu

Bộ di trú quy định tiêu chuẩn kỹ năng tối thiểu được áp dụng cho tất cả các vị trí được đảm nhận bởi những lao động nước ngoài. Vị trí tuyển lao động nước ngoài cần có kỹ năng ngang bằng và có tính chất tương đương như những vị trí được công bố trong danh sách ngành nghề chuẩn của Úc. Những vị trí công việc này đã được mô tả trên phân loại tiêu chuẩn công việc của Úc, được chia thành 4 loại chính. Tuy nhiên nó có thể được thêm vào hoặc loại bỏ theo tiêu chí này. Danh sách các ngành nghề được thông báo trên Công báo và được đưa lên website: www.immi.gov.au/skilled/

Khi bổ nhiệm một vị trí công việc, người bảo trợ phải phác thảo ra những nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm của người đảm nhận vị trí công việc này. Sự bổ nhiệm những vị trí không đáp ứng được những kỹ năng tối thiểu sẽ không được chấp thuận.

Mức lương tối thiểu

Mức lương của vị trí không được thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng cho những công việc đã được công bố tại thời điểm hồ sơ được gửi đi. Thêm vào đó mức lương và điều kiện làm việc phải tuân theo luật của Úc và đáp ứng ít nhất là bằng theo yêu cầu hoặc phải hơn. Mức lương tối thiểu này thể hiện mức lương cơ bản trung bình năm tính trên 38 giờ làm việc/tuần và không  bao gồm:

 • Những khoản thêm hoặc bớt vào lương (trừ tiền lương, công thay bằng các lợi ích ngoài tiền mặt);
 • Trợ cấp nhà ở, tiền ăn và giải trí;
 • Thưởng, tiền hoa hồng, thưởng động viên khuyên khích;
 • Cổ phiếu và cổ phiếu thưởng;
 • Du lịch, kỳ nghỉ, bảo hiểm và chăm sóc sức khoẻ;
 • Phụ cấp đi lại;
 • Phụ cấp liên lạc thông tin;
 • Trợ cấp làm việc xa nhà;
 • Khoản đóng góp vào quỹ lương hưu (hoặc người lao động tự nguyện hoặc chủ sử dụng bắt buộc phải nộp);
 • Các khoản lợi tức khác ngoài lương không được kể ở trên, khoản trừ chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Lương phải được trả cho người lao động theo một kỳ hạn nhất định

Những hồ sơ trả lương ít hơn mức lương tối thiểu sẽ không được chấp thuận. Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin bổ nhiệm người lao động vào vị trí bảo trợ nên tham khảo bản danh sách các công việc được công bố để biết mức lương tối thiểu tại thời điểm nộp hồ sơ, có sẵn trên website: www.immi.gov.au/skilled/

Chủ sử dụng lao động tại các khu vực  xa xôi hẻo lánh

Các chủ sử dụng hoạt động tại các địa phương xa các đô thị lớn mà không có chức năng tuyển dụng và cung ứng cho 1 doanh nghiệp khác có thể nộp đơn cho Văn phòng chứng nhận doanh nghiệp ở vùng xa xôi, hẻo lánh (RCB) để có thể áp dụng một mức kỹ năng hoặc lương tối thiểu thấp hơn. Chủ sử dụng lao động phải xin chứng nhận bổ nhiệm từ (RCB) trước khi nộp hồ sơ xin bổ nhiệm tại Bộ di trú. RCB là các cơ quan của các bang hay vùng lãnh thổ đặt tại các vùng ở Úc thông qua những kiến thức về địa phương này chứng nhận rằng:

 • Nhiệm vụ của vị trí công việc được bổ nhiệm phù hợp với nhiệm vụ của vị trí công việc trong phân loại theo bảng công bố các công việc tiêu chuẩn (ASCO), các nhóm chính từ 1-7 lập trên những phần được công báo;
 • Những vị trí công việc này là có thật, là công việc làm đủ thời gian, cần thiết cho sự hoạt động của doanh nghiệp;
 • Những vị trí công việc này không thể tìm người lao động tại địa phương;
 • Tiền công hay tiền lương đối với mỗi vị trí công việc này ít nhất phải đáp ứng theo các mức được yêu cầu theo luật và quy định của Úc, phải thoả mãn mức lương tối thiểu theo quy định cùng thời điềm với nộp hồ sơ xin quyền bổ nhiệm;
 • Điều kiện làm việc ít nhất ngang bằng với những gì được cung cấp theo luật và quy định của Úc có liên quan.

Các vị trí công việc và mức lương tối thiểu áp dụng đối với khu vực xa xôi, hẻo lánh được liệt kê chi tiết trên thông cáo tại web www.immi.gov.au/skilled/

Chương trình bảo trợ visa cư trú tạm thời làm việc tại các vùng hẻo lánh đều có thể được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp bảo trợ có trụ sở tại Úc trừ những doanh nghiệp trong lĩnh vực tuyển dụng và cho thuê nhân công hoặc những doanh nghiệp hoạt động tại các thành phố Brisbane, Gold Coast, Newcastle, Sydney, Wollongong, Melbourne hay Perth.

Visa được cấp dựa trên việc bổ nhiệm làm việc tại các vùng hẻo lánh có thể sẽ bị huỷ bỏ nếu người có visa bị phát hiện đang sinh sống hay làm việc tại nơi không phải là vùng hẻo lánh. Những địa điểm cụ thể được đề cập trong danh sách công bố được lập theo quy định của luật nhập cư. Xem trên website: www.immi.gov.au/legislation/

Danh sách các cơ quan RCB có trên website: www.immi.gov.au/skill/

Những tình huống đặc biệt khác

Nếu những vị trí công việc không đáp ứng được mức kỹ năng tối thiểu yêu cầu và nếu có sự thiếu hụt nhất định về kỹ năng trong thị trường lao động Úc thì một bản Thoả thuận lao động có thể được lập ra để chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài. Thông tin thêm về Thoả thuận lao động sẽ có trong Mục B phần này.

Trường hợp đặc biệt khi những yêu cầu về kỹ năng và mức lương tối thiểu không áp dụng cho vị trí làm việc, những vị trí công việc này được xem như một phần trong Thoả thuận lao động hay Thoả thuận hỗ trợ kỹ năng đầu tư vào Úc.

Chuẩn bị hồ sơ để bổ nhiệm người lao động vào vị trí công việc:

Chủ sử dụng lao động sẽ phải chỉ ra rằng việc bổ nhiệm công việc thoả mãn  những yêu cầu để phê duyệt. Để việc xét hồ sơ được nhanh, chủ sử dụng lao động nên cung cấp những thông tin và tài liệu cần thiết cho hồ sơ.

Những chủ sử dụng ở khu vực xa xôi, hẻo lánh muốn có được sự miễn giảm về kỹ năng và mức lương tối thiểu cần trình hồ sơ hoàn chỉnh theo mẫu 1196 cho văn phòng RCB ở bang hay vùng lãnh thổ (cá nhân nộp, bưu điện, fax).  Nơi này sẽ trực tiếp liên lạc với chủ sử dụng lao động nếu họ cần thêm thông tin. Xác nhận bổ nhiệm này sẽ được gửi trả chủ sử dụng lao động để nộp cho Trung tâm nộp hồ sơ của Bộ di trú theo bang hay vùng lãnh thổ của cơ quan cấp quyền để xem xét.

Bộ di trú có thể đưa ra quyết định về sự bổ nhiệm mà không đòi hỏi thêm tài liệu hỗ trợ nhưng nếu bất kỳ thông tin hay tài liệu liên quan bị thiếu cũng có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và kết quả của nó. Sau quá trình xem xét, cơ quan sẽ thông báo cho chủ sử dụng lao động về kết quả cuối cùng.

Chú ý: Nếu người lao động xin ứng tuyển vào vị trí bổ nhiệm để xin visa 457 bị từ chối, người chủ sử dụng lao động cũng có thể tuyển một người khác để bổ nhiệm vào vị trí này. Nếu điều này xảy ra cần liên hệ với văn phòng nơi nộp hồ sơ xin duyệt bổ nhiệm.

Thư sẽ được gửi tới chủ sử dụng lao động để thông báo về sự chấp thuận cho hồ sơ xin bổ nhiệm.

Danh sách tài liệu cần cung cấp khi nộp hồ sơ bổ nhiệm.

Yêu cầu

Thông tin cần cung cấp

Hoàn thành hồ sơ theo mẫu

·         Hoàn thành những phần có liên quan theo mẫu hồ sơ điện tử 1196 phần B(Xem website: www.immi.gov.au/e_visa/;

·         Hoàn thành tất cả những phần có liên quan theo mẫu 1196 trên hồ sơ viết tay hoặc đánh máy.

Chủ sử dụng lao động là người bảo trợ trực tiếp hoặc đang xin trở thành người bảo trợ.

·         Mã số phê duyệt giấy phép bảo trợ; hoặc

·         Hồ sơ xin giấy phép bảo trợ và hồ sơ xin bổ nhiệm được nộp cùng lúc.

Đáp ứng những kỹ năng tối thiểu

·         Công việc và vị trí làm việc được ghi rõ trong hợp đồng tuyển dụng;

·         Mã số ASCO (nếu có);

·         Chi tiết về công việc: trách nhiệm, nhiệm vụ, trình độ học vấn, những yêu cầu về kỹ năng, kinh nghịêm cần có;

·         Giấy tờ đăng ký hay giấy phép (nếu có yêu cầu).

Đáp ứng mức lương tối thiểu

   - Chi tiết về các khoản trả công cho lao động (bao gồm mức lương cơ bản theo năm & mức lương cơ bản theo giờ).

Phải là công việc làm đủ thời gian và phải tuân theo luật lao động việc làm của Úc

  - Số giờ làm việc trong tuần và thời hạn hợp đồng tuyển dụng.

Các cam kết bảo trợ

- Chi tiết thông tin về người lao động (Gồm thông tin chi tiết về những người đi kèm, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại để có thể liên lạc khi cần).

Hồ sơ xin miễn giảm theo quy chế ưu tiên vùng hẻo lánh

- Mẫu 1196 đã được xác nhận bởi Cơ quan xác nhận vùng xa xôi,  hẻo lánh RCB.

 

Bước 3: Người lao động xin visa làm việc cư trú tạm thời (visa hạng 457)

Đương đơn chính & đương đơn phụ thuộc phải nộp hồ sơ xin và được cấp visa để có thể đi lại và sinh sống có thời hạn ở Úc theo chương trình này.

Nộp hồ sơ xin visa

Nếu đương đơn chính được bảo trợ bởi một doanh nghiệp Úc, họ phải gửi hồ sơ trực tuyến vào website www.immi.gov.au/e_visa/ hoặc làm theo mẫu số 1066 và nộp hồ sơ tại chính Trung tâm tiếp nhận & xét duyệt hồ sơ của Bộ nơi xét cấp giấy phép bảo trợ và duyệt hồ sơ xin bổ nhiệm. Hồ sơ xin visa không nhất thiết phải được nộp tại Úc. Nếu người được bổ nhiệm được bảo trợ bởi doanh nghiệp nước ngoài thì họ phải nộp hồ sơ theo mẫu 1066 tại Cơ quan đại diện của Úc ở nước ngoài gần nhất.

Việc nộp hồ sơ xin visa bắt buộc phải nộp sau khi đã được phê duyệt giấy phép bảo trợ và phê duyệt người được bổ nhiệm.

Những lệ phí liên quan phải được nộp cùng hồ sơ – Xem lệ phí hồ sơ ở Phần 4. Với đối tượng đi kèm cùng với đương đơn sẽ không  cần trả thêm phí nếu họ gửi hồ sơ cùng thời điểm và cùng nơi nhận. Nếu họ nộp hồ sơ riêng thì sẽ phải nộp phí riêng cho mỗi người.

Các tiêu chuẩn xét hồ sơ xin visa

Xét đương đơn chính

Các tiêu chuẩn chính là:

 • Chủ sử dụng lao động đã được cấp quyền được bảo trợ và vẫn còn hiệu lực;
 • Vị trí bổ nhiệm được chấp thuận;
 • Vị trí bổ nhiệm này không phải là giả chỉ nhằm mục đích xin visa.

Hơn nữa, những đương đơn xin visa cần chứng minh với cơ quan cấp xét rằng:

 • Họ có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với những yêu cầu cho vị trí họ được bổ nhiệm;
 • Họ sẽ được trả lương ít nhất phải bằng mức lương được đề cập trong bản bổ nhiệm hoặc phải hơn so với mức lương tối thiểu quy định tại thời điểm nộp hồ sơ xin visa;
 • Có những sự gắn kết lâu dài ổn định với công việc họ sẽ làm ở Úc;
 • Nếu đương đơn được bảo trợ bởi doanh nghiệp nước ngoài, hoặc sẽ phải thay mặt chủ sử dụng của họ thực sự cam kết là sẽ thiết lập sự hoạt động kinh doanh ở Úc hoặc sẽ thực hiện các trách nhiệm hợp đồng cho doanh nghiệp nước ngoài;
 • Đảm bảo những yêu cầu về sức khoẻ và các phẩm chất phù hợp- xem chi tiết tại Phần 3;
 • Đáp ứng những yêu cầu khác theo luật định.

Đánh giá kỹ năng

Nếu như có nghi ngờ gì về kỹ năng hay kinh nghiệm của đương đơn thì có thể sẽ cần một cuộc kiểm tra đánh giá kỹ năng. Nếu những giấy tờ đăng ký hoặc bằng cấp được yêu cầu để thực hiện vị trí được bổ nhiệm thì đương đơn có thể bị yêu cầu phải cung cấp bằng chứng rằng họ có khả năng có những giấy tờ đó.

Những người hành nghề y tế yêu cầu phải cung cấp bằng chứng các giấy đăng ký hành nghề ở các bang, vùng lãnh thổ mà họ sẽ sang làm việc hoặc phải có một lá thư của uỷ ban cấp giấy đăng ký hành nghề của bang và vùng lãnh thổ thể hiện rằng họ có thể có được giấy đăng ký khi họ vào Úc.

Xét đương đơn phụ thuộc

Đương đơn phụ thuộc của đương đơn chính phải:

§         Được cơ quan cấp xét visa đánh giá, kiểm tra như là đối tượng đi kèm theo người lao động (xem lại Phần 1 - Giải thích các thuật ngữ);

 • Đáp ứng những yêu cầu về sức khoẻ, đạo đức và nhân thân tại Phần 3;
 • Được đề cập đến trong cam kết bảo trợ là có liên quan đến người đương đơn chính;
 • Đáp ứng được các yêu cầu theo luật định.

Nếu đương đơn phụ thuộc hoặc nộp hồ sơ riêng rẽ với đương đơn chính hoặc không được bao gồm trong hồ sơ xin quyền bổ nhiệm thì người được bổ nhiệm phải cung cấp một lá thư của chủ sử dụng thể hiện là đương đơn phụ thuộc được bao gồm trong cam kết bảo trợ (được lập theo mẫu 1196). Để cho quá trình xét duyệt nhanh thì lá thư này nên được gửi kèm với  hồ sơ của họ.

Đương đơn được bảo trợ bởi chủ sử dụng người Úc

Hồ sơ điện tử sẽ được xét nếu hồ sơ xin giấy phép bảo trợ được nộp. Hồ sơ giấy sẽ được nộp ở Úc tại Trung tâm tiếp nhận & xét duyệt hồ sơ nơi cấp giấy phép bảo trợ và đơn xin bổ nhiệm người lao động vào vị trí bảo trợ.

Đương đơn được bảo trợ bởi doanh nghiệp nước ngoài

Người được bổ nhiệm phải là người ở ngoài lãnh thổ Úc và gửi hồ sơ của họ thông qua một Cơ quan đại diện của Úc ở nước ngoài. Đương đơn phụ thuộc có thể hoặc ở nước ngoài hoặc ở Úc khi nộp hồ sơ.

Danh sách tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin cấp visa

Danh sách này liệt kê chi tiết những tài liệu mà đương đơn được bổ nhiệm nên gửi kèm hồ sơ.

Đương đơn phải chứng minh rằng họ thoả mãn những điều kiện để được chấp thuận. Để quá trình cấp xét nhanh, đương đơn xin visa cần cung cấp những thông tin và tài liệu cần thiết cùng với hồ sơ xin visa.

Cơ quan cấp xét có thể đưa ra quyết định mà không yêu cầu thêm tài liệu hỗ trợ nhưng nếu thông tin hay tài liệu liên quan đang bị thất lạc cũng có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và kết quả của nó.

Tìm danh mục tài liệu này ở Phần 4.

Danh mục tài liệu này được dùng khi chuẩn bị cho một hồ sơ làm việc có thời hạn

Yêu cầu

Thông tin cần cung cấp

Hoàn thành form xin visa

-  Điền thông tin vào form trực tuyến 1066 tại website: www.immi.gov.au/e_visa/ ;

-  Điền thông tin vào form giấy 1066.

Chi tiết về những kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của đương đơn trong hồ sơ cấp visa

·   Bản sao công chứng các bằng cấp;

·   Bản sao công chứng các xác nhận về kinh nghiệm làm việc;

·   Sơ yếu lí lịch;

·   Xác nhận của các cơ quan cấp giấy phép hoặc cấp đăng ký hành nghề Úc là đương đơn có các bằng cấp/giấy phép hành nghề hoặc có khả năng đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp/giấy phép hành nghề (nếu có);

·   Giấy từ chứng minh khả năng tiếng Anh (nếu có).

Cung cấp mã số duyệt hồ sơ bổ nhiệm

·   Cung cấp một trong những thông tin sau:

+ Mã số hồ sơ xin duyệt bổ nhiệm đương đơn vào vị trí được doanh nghiệp bảo trợ;

+ Mã số phê duyệt hồ sơ xin bô nhiệm đương đơn vào vị trí doanh nghiệp bảo trợ.

Giấy tờ chứng minh sự tuyển dụng

·   Hợp đồng tuyển dụng hoặc Thư đề nghị việc làm có đề cập cụ thể về mức lương

Chú ý: Bao gồm cả những thoả thuận và điều kiện tuyển dụng và thời gian tuyển dụng.

Tất cả đương đơn phải được bảo trợ trong cam kết bảo trợ

·   Tuyên bố bằng văn bản từ chủ sử dụng lao động rằng họ sẽ đảm bảo cam kết bảo trợ cho đương đơn phụ thuộc;

·   Chi tiết thông tin về đương đơn phụ thuộc được cung cấp   trong mẫu hồ sơ xin duyệt bổ nhiệm lao động vào vị trí doanh nghiệp bảo trợ.

  

B  Thoả thuận lao động nhập cư có thời hạn

Thoả thuận lao động bao gồm cả trường hợp xin visa lao động cư trú tạm thời và visa thường trú nhân. Cuốn sách này chỉ cung cấp thông tin liên quan đến visa cư trú tạm thời.

Thoả thuận lao động là những tài liệu chính thức được thống nhất giữa Chính phủ Úc (đại diện bởi Bộ Di trú & Quốc tịch Úc và Bộ lao động & quan hệ lao động) và chủ sử dụng lao động hay một Hiệp hội công nghiệp. Các bên thương lượng nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết những điều kiện đặc biệt mà chương trình bảo trợ doanh nghiệp thông thường không thể áp dụng.

Thoả thuận lao động cho phép chủ sử dụng người Úc có thể tuyển dụng một số lượng lao động nước ngoài nếu có nhu cầu thực tế ở thị trường lao động Úc. Thoả thuận có thời hạn từ 2 đến 3 năm.

Việc thương lượng để đi đến Thoả thuận lao động sẽ không mất phí. Tất cả các hồ sơ xin bổ nhiệm lao động vào các vị trí được phê duyệt trong Thoả thuận lao động sẽ phải nộp phí. Xem phí visa Phần 4.

Thoả thuận lao động được xây dựng để đảm bảo rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài phải hỗ trợ cải thiện lâu dài cơ hội công việc và đào tạo cho người Úc. Theo đó, yêu cầu chủ sử dụng lao động và các hiệp hội công nghiệp đưa ra cam kết đối với cơ hội công việc, giáo dục, đào tạo cho người Úc như một phần trong thoả thuận.

Nguồn tin:  Lời giới thiệu

Scroll